Zarządzanie Projektem

Zarządzanie Projektem Budowy - w skład usługi wchodzą:

Projekt Managment:

 • reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • koordynacja projektowa, realizacyjna, powykonawcza
 • weryfikacja dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, powykonawczej
 • prowadzenie przetargów
 • przygotowanie umów z wykonawcami
 • prowadzanie procesu inwestycyjnego
 • nadzór inwestorski
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury odbioru końcowego
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów

Postępowanie Przetargowe:

 • przygotowanie procedury i harmonogramu procesu przetargowego
 • przygotowanie formularza ofertowego oraz warunków przetargu
 • analiza i weryfikacja zgłoszonych ofert
 • negocjacje z oferentami w celu optymalizacji kosztów
 • udział w sporządzaniu umów i załączników technicznych do umów
 • wykonanie raportu procedury przetargowej

Przekazanie Nieruchomości

 • opracowanie procedur odbiorowych
 • kontrola dokumentacji przed przekazaniem jednostką urzędowym
 • kontrola dokumentacji pod kątem kompletności
 • uczestnictwo w odbiorach urzędowych
 • udział w testach urządzeń i weryfikacji sprawności urządzeń
 • pomiar wydajności urządzeń

Organizacja Projektu Budowy:

 • opracowanie budżetu inwestycji
 • opiniowanie projektu koncepcyjnego
 • profesjonalne wsparcie przy procesach decyzyjnych
 • udział w negocjacjach z wykonawcami robót
 • wsparcie w wyborze rozwiązań technologicznych i technicznych
 • wytyczne dotyczące struktury zarządzania procesem inwestycyjnym
 • przeprowadzenie procesu organizacji budowy
 • uzyskanie stosownych uzgodnień, decyzji, pozwoleń

Zarządzanie Kosztami Budowy:

 • weryfikacja ofert wykonawców i dostawców usług
 • weryfikacja wniosków o roboty dodatkowe i zamienne
 • monitorowanie kosztów projektu w oparciu o kosztorys inwestycji
 • prowadzenie rozliczeń okresowych i końcowych
 • zakończenie procesu inwestycyjnego
 • dokonanie rozliczenia wykonawców robót projektu,
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych do opracowania raportów bankowych

Odbiór Końcowy Nieruchomości:

 • udział w odbiorach prac częściowych od podwykonawców
 • weryfikacja i udokumentowanie usterek i wad w formie opisowej i fotograficznej
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w przypadku różnicy zdań w odniesieniu do wykonanych robót
 • przeprowadzenie odbiorów technicznych zgodnych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi